Bioreningsverk

Du är här:

ACT® Bioreningsverk - En oas i din trädgård

Ett enskilt avlopp som är kemikaliefritt, hållbart och dessutom vackert. Går det att få?

Ja! En långsiktig lösning som både är bra för dig och för miljön är att installera ett ACT® Bioreningsverk i din trädgård. Sedan 2008 har Alnarp Cleanwater Technology nyttjat naturliga processer med mikroorganismer och vattenväxter för att rena avloppsvatten. Tusentals familjer har installerat bioreningsverket och låter nu mikroorganismer och växter rena avloppsvattnet och slipper därmed både kemikalier och serviceavtal. Tack vare låga driftskostnader och lång livslängd är ACT® Bioreningsverk också en långsiktigt ekonomisk lösning. 

 

Allt för dig som redan är kund hos Alnarp Cleanwater. För dig som har ett ACT Bioreningsverk, för dig som redan har en ACT Regnvattentank eller någon av våra andra produkter. På den här sidan hittar du dokument och svar på frågor om dina produkter från Alnarp Cleanwater. Vi har försökt samla allt som kan vara av intresse för dig som redan är kund.
blob_identitygreen
sqr012-col2

Enskilt avlopp utan kemikalier och slamtömning

Eftersom ACT® bioreningsverk baseras på naturliga processer krävs minimalt underhåll och absolut ingen tillförsel av dyra och skadliga kemikalier vilket gör att du inte måste teckna serviceavtal. Med hjälp av slamnedbrytaren ProACT slipper du dessutom regelbundna slamtömningar. Ungefär vart tionde år kan det bli aktuellt med enstaka slamtömningar. ACT® bioreningsverk hanterar ojämna tillflöden av avloppsvatten helt problemfritt eftersom växterna och mikroorganismerna anpassar sig efter belastningen. 

Bioreningsverk i stället för minireningsverk!

I ett ACT Bioreningsverk sker naturliga reningsprocesser med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter. Ett minireningsverk å andra sidan är uppbyggt enligt samma principer som stora kommunala avlopp. De renar vattnet med hjälp av flockningsmedel och kemikalier. Minireningsverk är förknippade med dyr tillsättning av kemikalier, serviceavtal samt slamtömningar. På ett kommunalt reningsverk tillses kemikaliemängden dagligen medan den kollas en gång om året, vid servicetillfället, i ett minireningsverk.

Till skillnad från minireningsverk behövs inga kemikalier, inget serviceavtal och enbart sällsynta slamtömningar för bioreningsverk, detta tack vare stabila, naturliga reningsprocesser.

Bästa alternativet vid hög skyddsnivå

Är du i färd med att skaffa nytt enskilt avlopp? I vissa kommuner eller mindre områden krävs hög skyddsnivå för enskilda avlopp. Vid hög skyddsnivå finns det särskilda krav på att ta hand om mer av det fosfor och kväve som finns i avloppsvattnet än vid normal skyddsnivå. Många väljer minireningsverk med kemikalier och serviceavtal för att nå dessa krav och för att de inte känner till andra möjligheter. Men det finns biologiska alternativ till minireningsverken!

Genom att välja ett bioreningsverk och en fosforfälla istället för ett minireningsverk så slipper du både kemikalier och serviceavtal. Och du slipper dessutom slamtömningar om du väljer vår slamnedbrytare ProACT. Exempel på kommuner där det är vanligt med hög skyddsnivå är Värmdö, Trelleborg, Höganäs och Skurup.

Frökapslar

Ett hållbart val

Mikrooganismer anpassar aktiviteten efter behov mycket snabbare än du kan reglera kemikalier i ett minireningsverk. Så det spelar ingen roll om verket används ojämnt till exempel i en fritidsstuga, det fungerar sömlöst. Helt utan kemikalier.  I ett bioreningsverk renas vattnet inte bara från de ämnen som lagen idag kräver utan även från flera andra ämnen som anses vara skadliga som hormoner och läkemedelsrester. 

biorening

80 % av våra kunder har köpt en ProACT

ProACT bryter ned slammet istället för att samla slammet för regelbundna slamtömningar som alla andra alternativ på marknaden. När du väljer en ProACT minimeras slambilens körningar vilket är ytterligare en vinst för både plånbok och miljö. 

Så här fungerar det

I ett till tre steg, beroende på dina önskemål och kommunens krav, renas avloppsvattnet med hjälp av mikroorganismer och växter.

Mikroorganismer bryter ner slammet i ProACT och vattnet renas därefter i InterACT med hjälp av mikroorganismer och växter, precis som i en våtmark. Sedan kan du leda vattnet genom ReACT som är en extra fosforfälla.

ProACT – slamnedbrytning i stället för slamavskiljning

Antingen ansluter du en befintlig trekammarbrunn i gott skick eller så väljer du vår ProACT. I den bryts slammet ner i stället för att avskiljas och därmed slipper du regelbundna slamtömningar. ProACT fungerar så att avloppsvattnet först hamnar i en stor uppsamlingskammare varifrån det kontinuerligt pressas vidare till en andra kammare där mikroorganismer bryter ned slammet. Vattnet pumpas därefter från ProACT till InterACT i små doser för att få ett jämnt inflöde.

InterACT – bioreningsverkets hjärta

InterACT som är verkets huvudsteg innehåller bioblock, en uppsättning svenska vattenväxter och en stor mängd mikroorganismer. Bioblock består av sammansatta spiralrör där vattenväxterna rotar sig. Bioblocken och växternas rotsystem utgör exceptionellt mycket yta där mikroorganismerna trivs och livnär sig på ämnena i avloppsvattnet. Mikroorganismerna kommer naturligt med växternas rötter samt med avloppsvattnet och etablerar sig snabbt på bioblocken. Vattnet syresätts med en luftpump och skapar en gynnsam miljö för både mikroorganismer och växter.

ReACT – för dig med hög skyddsnivå

Om din kommun kräver hög skyddsnivå behövs ytterligare fosforreduktion efter InterACT. Då erbjuder vi  ReACT. I den leds vattnet genom en säck med Polonite ,ett kalkrikt material, där fosfor och även patogener fångas upp på ytan av materialet. Så småningom blir Poloniten mättad och behöver bytas ut. Poloniten som nu är full av fosfor blir ett attraktivt gödningsmedel för lantbruket.

Gå på digital visning av ett ACT bioreningsverk

Här har du möjlighet att delta i en digital visning av vårt Bioreningsverk. Om du hellre vill komma och se en visning i verkligheten så hittar du de aktuella via vår kalender. Eller så ringer du säljaren i ditt närområde som kan bjuda in dig till sin nästa visning.

Vad innebär "Enskilt avlopp"?

Alla som inte är kopplade till de kommunala avloppsnäten behöver ett enskilt avlopp som renar avloppsvattnet från sin egen fastighet på sin egen tomt. Samfälligheter och grannar kan gå ihop och gör en gemensam avloppslösning. I Sverige finns ca 700 000 enskilda avlopp. Alla kommuner följer upp och bedömer deras funktion och detta kan leda till ett föreläggande som innebär att fastigheten måste skaffa nytt avlopp.

Varför ställs det krav på att rena avloppsvattnet?

Orenat avloppsvatten med alldeles för mycket näringsämnen som släpps ut i mark och vatten orsakar övergödning och algblomning i sjöar och vattendrag. Även bakterier och läkemedelsrester skadar natur och ekosystem men även våra dricksvattenreserver.

Linnea Härlin heter vår säljare i Örebro-området. Du hittar alla våra säljare här!

Har du fått ett föreläggande?

Någon ur vårt nätverk av säljare finns i närheten av dig och kommer gärna ut och tittar på dina förutsättningar. Vi hjälper dig med dokumentation, att rita in din anläggning i trädgården och vi hjälper dig med ansökan för miljötillstånd. Ansökan kan ta tid så vänta inte.

Alla kommuner har lite olika regler men all information om varför du har fått förbudet och när det börjar gälla står i beslutet du har fått skickat till dig från kommunen. Du måste sluta använda din utdömda avloppsanläggning, innan förbudsdatumet i ditt beslut träder i kraft.

Det finns flera avloppstekniker för enskilt avlopp. Med och utan trekammarbrunnar, fosforfällor och infiltrationer av olika slag. Många kräver kemikalier, slamtömningar och serviceavtal. Alnarps Bioreningsverk finns i tre steg och kan kombineras med både trekammarbrunn och en miniinfiltration. Men väljer du alla tre stegen väljer du en hållbar lösning utan slamtömningar och kemikalier men med biologisk mångfald.

Andra reningstekniker för enskilt avlopp

Trekammarbrunn

De allra flesta enskilda avlopp har en trekammarbrunn som första steg i reningen. Syftet med en trekammarbrunn är att fånga upp slam från avloppet. En trekammarbrunn samlar alltså endast upp slam, den renar inte själva vattnet. I avloppsvattnet finns mycket organiskt material och näring som inte fastnar i slammet såsom kväve och fosfor. Näring låter ju positivt, men bara om det hamnar på rätt ställe.

I trekammarbrunnen finns tre kammare där slam och sediment fastnar. Vanligtvis tömmer man trekammarbrunnen en gång om året, Dock kan det bli oftare om man använder ett minireningsverk med kemfällning. Kostnaden för slamtömning varierar mycket från kommun till kommun, men det brukar röra sig om några tusenlappar per tillfälle.

Alnarp Cleanwater erbjuder ett alternativ till trekammarbrunnen. Vår ProACT bryter ned slammet istället för att spara det till slambilen kommer och tömmer. ProACT minimerar behovet av slamtömning men det behövs ändå en slamtömning någon gång efter 8-10 år. 

Infiltration

Den äldsta reningstekniken för enskilda avlopp är en infiltration, alltså att man efter trekammarbrunnen med hjälp av spridarrör, luftningsrör och makadam leder ner vattnet i marken. Där bryter mikroorganismer ner organiskt material och en viss del av näringsämnena. Resterande näring hamnar dessvärre i grundvatten och närliggande vattendrag. Tids nog kommer infiltrationen att slammas igen och då ska man förnya sitt enskilda avlopp. Denna lösning har en begränsad livslängd.

Minireningsverk med kemikalier och slamtömning

Minireningsverk, fungerar på liknande sätt som kommunala reningsverk. genom att kemikalier kontinuerligt tillsätts för att ta hand om patogener och näringsämnen. När man kemfäller skapas fasta partiklar som hamnar i slammet och som frekvent måste tömmas. Driftkostnaden i ett minireningsverk blir hög eftersom både slamtömningar och kemikalier ska betalas flera gånger om året. Dessutom måste ett kostsamt serviceavtal tecknas.

Patogener i Enskilt Avlopp

Skadliga bakterier måste brytas ned eller renas i avloppsvattnet. I en trekammarbrunn sker ingen rening av patogener utan rening måste följa därefter. En viss rening sker i en infiltration, men det krävs att avståndet från infiltrationen till vattendrag och vattentäkter är mycket långt.
Drabbas systemet av skyfall är det viktigt att tillse att vattnet från infiltrationen inte kan ta någon genväg ovanpå marken till dricksvattenbrunnen eller vattendrag.

Låt oss kontakta dig!

Vanliga Frågor och svar ACT® Bioreningsverk

Ja! Växterna och mikroorganismerna i ACT anpassar sig efter den mängd näring som finns att tillgå och svarar snabbt på ändrade förhållanden.

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora och varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från ett till två hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på finns möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Vi hjälper dig med detta!

Självklart fungerar ACT Bioreningsverk med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin och tvättmaskin utan problem.

Vi rekommenderar att man sent på våren, när det inte längre är risk för frostnätter, klipper ner vissnade växtdelar från InterACT. OBS! utan att få med rötterna upp!

Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen / grävarbetet. Du bör informera din grävare / installatör senast samtidigt som du beställer arbetet. Det är grävaren som ansöker om Rot-avdrag. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACT Bioreningsverk renar läkemedelsrester. Studien visade att ACT renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och de fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs studien här.

Det går bra att installera när som helst, däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.